Terminologiaa

Biomassa

Biologista alkuperää oleva aines on biomassaa. Siihen ei kuulu geologisiin muodostumiin peittyneitä ja fossiloituneita aineksia. Biomassoja ovat kasvi-, hedelmä- ja puubiomassa. 

 

Briketti

Briketit ovat tavallaan kuin suurikokoisia pellettejä. Briketit valmistetaan mekaanisen metsäteollisuuden sivutuotteista, kutterinlastusta ja sahanpurusta puristamalla. Puuta briketöitäessä ei yleensä käytettä lisäaineita. Briketit ovat sylinterin muotoisia, joiden halkaisija on noin 3-8 cm ja pituus noin 5-15 cm. 

 

Energiapuu

Puupolttoaine, jonka alkuperäinen koostumus on säilynyt.

 

Energiapuunkorjuu rankana

Soveltuu ravinnetalouden ja muiden korjuun kestävyysnäkökohtien puolesta kaikille talousmetsien harvennuskohteille.

 

Ensiharvennus

Ensiharvennus on nuoren metsän ensimmäinen työ, josta jää myös myyntituloja. Ensiharvennuksessa poistetaan vähäarvoisia, huonolaatuisia ja liian lähekkäisiä puita. Näin valitaan kasvamaan parhaat puut ja metsän tuottokyky käytetään tehokkaasti hyväksi.

 

Hakkuutähdehake   

Hakkutähteestä tehty hake. Hakkutähdettä on teollisuudelle menevän runkopuun hakkuun yhteydessä syntyvä , metsään jäävä puuaines, kuten oksat ja latvat, sekä hakkuualueille jäävä pienikokoinen puu, ns. raivauspuu, ja hylkypölkyt.

 

Halko

Halko on kahteen tai neljään osaan halkaistu, metrin pituinen polttopuu.

 

i-m3

Lyhenne irtokuutiometrille.

 

Integroitu korjuu

(yhdistetty energia- ja ainespuunkorjuu) soveltuu kaikille talousmetsien kohteille, kun puut karsitaan joko yksinpuin tai joukkokäsittelynä. Integroidussa puunkorjuussa voidaan eri jakeet: tukki, kuitu ja energiapuu puida eri kasoihin.

 

Kokopuu

Kokopuuta voidaan korjata erityisesti pieniläpimittaisista nuoren metsän hoitokohteista. Korjuussa saatavan energiapuun määrä vaihtelee kohteesta riippuen 20 - 70 m3/ha. Kokopuu haketetaan jonka jälkeen sitä käytetään enimmäkseen pienissä ja keskisuurissa lämpölaitoksissa, jotka käyttävät pääsääntöisesti vain puupolttoaineita.

 

KWh 

kilowattitunti, energiamäärän yksikkö; 1000 kWh = 1 MWh (Megawattitunti)

 

Käteiskauppa

Käteiskaupassa puun myyjä tarjoaa ostajalle valmiina varastopaikalla olevaa puuerää.
Käteiskauppaa suunnittelevan metsänomistajan tulee aina varmistua ostajien laatuvaatimuksista ja puiden menekistä ennen puiden kaatoa ja katkontaa. Paras tapa varmistaa puun menekki on ottaa yhteyttä puukaupan asiantuntijaan ja tehdä pysty- tai hankintakauppasopimus.

 

Laatuhake

Laatuhakkeen käsitettä käytetään sekä yleensä oikeaoppisesti tuotetusta ja käsitellystä hakkeesta että kuivatusta hakkeesta. Ohjeet laatuhakkeen valmistamiseen ja käsittelyyn saa muunmuassa Metsäkeskuksen laatuhakeoppaasta.

Laatuhakeopas

Laatuhake soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta erittäin hyvin pienempien kohteiden, kuten maatilojen ja omakotitalojen, käyttöön.

 

Lämpöarvo               

Lämpöarvo kertoo kuinka paljon täydellisessä palamisessa kehittyy lämpöä polttoaineen massaa kohti. Lämpöarvo ilmoitetaan kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden kohdalla tavallisesti megajouleina polttoainekiloa kohti yksikkönä MJ/kg. Tavallisesti käytetään tehollista lämpöarvoa, joka on polttoaineen täydellisessä palamisessa syntyvän lämmön määrä polttoaineen painoyksikköä kohti, kun polttoaineen sisältämä vesi ja  palamisen tuloksena syntyvä vesi ovat vesihöyrynä.

 

Lämpöyrittäjä        

Lämpöyrittäjä hoitaa lämmönkäyttäjän ulkopuolisena  yrittäjänä tai näiden muodostamana yhteenliittymänä kuten osuuskuntana tai osakeyhtiönä kiinteistöjen tai aluelämpölaitosten lämmöntuotantopalvelua. Yleensä kyse on puupolttoaineella tapahtuvasta lämmöntuotannosta. Lämpöyrittäjä vastaa puupolttoaineen hankinnasta, kuljetuksesta, varsinaisesta lämmitystyöstä sekä laitoksen huollosta pitkäaikaisella sopimuksella. Myytävä tuote on lämpöenergia, josta yrittäjälle maksetaan mittaukseen ja sopimuksen yksikköhintaan perustuen. Kattilalaitos voi olla joko asiakkaan tai lämpöyrittäjän omaisuutta.

 

Metsähake                 

Ranka-, kokopuu- ja hakkuutähdehakkeen yleisnimitys haketuspaikasta riippumatta.

 

Metsätähdehake       

Tehty ainespuun korjuussa ja nuorta metsää harvennettaessa tähteeksi jääneistä oksista, latvuksista ja hukkarunkopuusta. Metsätähteen kuivumisesta riippuen viheraines on mukana tai puuttuu.

 

MJ

Megajoule; 1 kWh = 3,6 MJ ja 1 MJ = 0, 2778 kWh

 

M3

kuorellinen kiintokuutiometri

 

Murske

Murske on polttopuuta, jolla on vaihteleva palakoko/partikkelikoko ja –muoto. Sitä valmistetaan puuta murskaamalla tylpillä työkaluilla, kuten teloilla, vasaroilla tai “varstoilla”.

 

Nuoren metsän hoitokohde

 Nuoren metsän hoitokohteet ovat erinomaisia energiapuun korjuukohteita. Nuoren metsän hoito on välttämätöntä hyvälaatuisen tukkipuun tuotannon kannalta. Yhteiskunta maksaa tukea nmh-kohteille. Tämä parantaa energianpuun korjuun kannattavuutta. Tukea maksetaan varsinaisesta metsänhoitotyöstä, energiapuun korjuusta ja kuljetuksesta sekä haketuksesta. Energiapuun korjuu- ja kuljetustuen sekä haketustuen saaminen edellyttää, että energiapuu on peräisin nmh-kohteelta.

 

Pelletti

Valmistetaan puristamalla hienojakoista biomassaa kuten sahanpurua.
Useimmiten sylinterin muotoisia halkaisijaltaan noin 2 senttimetriä ja
pituudeltaan muutaman senttimetrin

 

Pilke, klapi, pienhalko

Koti- ja maatalouden keskuslämmityskattiloissa ja tulisijoissa käytettävä pilke on 0,25–0,50 m pitkä katkaistu ja halkaistu puu. Termit tarkoittavat samaa. Pilkkeellä voidaan tarkoittaa myös vain 50–150 mm:n pituisia rangasta (viistosti tai suoraan) pätkittyjä ja halkaistuja paloja, joita käytettiin mm. sodan aikana puukaasuttimissa.

 

Puubiomassa

Puubiomassa on puista ja pensaista peräisin oleva biomassa. Määritelmä kattaa metsänja viljelyspuun, puunjalostusteollisuuden sivutuotteet ja tähteet sekä käytöstä poistetun puun tai puutuotteen / kierrätyspuun.

 

Puunkorjuu

Puiden kaato, metsässä tapahtuva karsinta ja katkonta sekä kuljetus kaukokuljetusreitin, yleensä autotien varteen.

 

Pystykauppa

Pystykauppa on puukauppamuoto, jossa metsänomistaja luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden rajattuun alueeseen. Ostaja toteuttaa metsänhakkuusopimuksen mukaiset korjuutoimenpiteet ja vastaa puunkorjuun kustannuksista ja laadusta. Yhdellä sopimuksella voidaan solmia useiden alueiden ja useiden hakkuutapojen käytöstä.

Kaupan hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät: leimikon eli toimenpiteitä varten rajatun alueen koko, puutavaran kuljetusmatka, korjuuajankohta ja hakkuutapa. Metsänhakkuusopimuksessa puumäärät ovat aina arvioita.

Itse sopimuksessa yksilöidään myyjä- ja kiinteistötiedot, määritellään hakattavat alueet sekä sovitaan hakkuutavasta. Metsänhakkuusopimukseen merkitään myös arvioidut puutavaralajimäärät yksikköhintoineen. Näistä koostuu arvioitu kauppasumma. Korjuuajasta ja ennakkomaksuista sovitaan kauppakohtaisesti erikseen.

 

Ranka

Ranka on karsittu runko tai pölkky, joka ei yleensä täytä ainespuulle asetettuja vaatimuksia. Termiä käytetään ensisijaisesti pienikokoisesta puusta.

 

r-m3

Rakennuskuutiometri

 

TOE

Yhtä öljytonnia vastaava energiamäärä, ekvivalentti öljytonni;

(1 TOE = 11,63 MWh = 40,868 G)

 

Verhopuusto

Puusto,joka jätetään suojaamaan kuusen taimia hallalta ja heinittymiseltö. Verhopuusto on usein lehtipuuta.

 

Ylispuuhakkuu

Metsänkasvatuksen toimenpide, jossa kasvatettavan puuston seasta poistetaan kasvua haittaavat, eri puusukupolven puut. Ylispuuhakkuita ovat esimerkiksi siemenpuiden poisto taimikon päältä tai isoiksi kasvaneiden verhopuiden poisto nuoren kuusikon päältä.